Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming van) alle lopende en toekomstige in Artikel 2 bedoelde overeenkomsten.

Artikel 2: Definities en Omschrijvingen

 1. verkoper: The Arts wanneer deze optreedt als verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten;
 2. cliënt: een natuurlijk of rechtspersoon, of een groep natuurlijk personen die (schijnbaar) gezamenlijk rechtshandelingen verrichten, die op grond van een overeenkomst optreedt als cliënt en/of afnemer van zaken en/of diensten;
 3. overeenkomst: een overeenkomst – met alle daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten – tot verkoop en/of (af)levering van zaken en/of diensten, waarbij verkoper als verkoper en/of leverancier optreedt, daaronder begrepen alle daarmee samenhangende (af)leveringen, werkzaamheden en dergelijke, een en ander opgevat in de meest uitgebreide zin;
 4. onderwerp van de overeenkomst: zaken en/of diensten terzake waarvan de overeenkomst tot stand gekomen is of zal komen;
 5. prijs: een op grond van een overeenkomst door de cliënt verschuldigde tegenprestatie.

Artikel 3: Onderwerp van de Overeenkomst

 1. Het onderwerp van een mondeling tot stand gekomen overeenkomst wordt door de verkoper omschreven in de desbetreffende overeenkomst c.q. factuur van de verkoper.
 2. Behoudens tegenbewijs geldt deze omschrijving als volkomen bewijs tenzij en voor zover de cliënt binnen vier werkdagen na verzending van de factuur door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan de verkoper terecht bezwaar maakt tegen deze omschrijving.

Artikel 4: Prijs

 1. De prijs wordt bij mondeling tot stand gekomen overeenkomsten door de verkoper omschreven in de desbetreffende overeenkomst c.q. factuur van de verkoper.
 2. Behoudens tegenbewijs geldt deze omschrijving als volkomen bewijs tenzij en voor zover de cliënt binnen vier werkdagen na verzending van de overeenkomst c.q. factuur door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan de verkoper terecht bezwaar maakt tegen deze omschrijving.
 3. De prijs omvat onder meer:
  – de prijs voor het onderwerp van de overeenkomst;
  – de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (btw);
  – de kosten van verpakking;
  – ingeval van expliciet afgesproken aflevering binnen Nederland, de kosten van transport;
  – ingeval van een product of dienstverlening met nacalculatie, het variabele of vaste bedrag dat, eventueel afhankelijk van een nader te bepalen uitkomst, naderhand wordt gefactureerd.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, hoe ook, van de verkoper zijn vrijblijvend.
 2. Gegevens, vermeld in geschriften of op de website van of vanwege de verkoper, kunnen zonder kennisgeving te allen tijde door de verkoper gewijzigd worden en binden de verkoper op geen enkele wijze.
 3. Een overeenkomst komt tot stand doordat en voor zover de aanvaarding door de cliënt van de aanbieding van de verkoper door de verkoper wordt aanvaard en bevestigd.
 4. Indien cliënt een kunstwerk per e-mail aankoopt, ontstaat tevens een koopovereenkomst. The Arts heeft het recht deze overeenkomst binnen een bevestigingstermijn van 24 uur te ontbinden i.v.m. actuele beschikbaarheid en onjuiste prijs of beschrijving. Cliënt is gedurende de bevestigingstermijn gebonden aan de overeenkomst. Indien er geen schriftelijke koopbevestiging binnen de bevestigingstermijn volgt vanuit verkoper, is cliënt vrij om van de koop af te zien. Er is geen sprake van een koop op afstand noch herroepingsrecht (bedenktijd), gezien het kunstwerk van tevoren in het echt te zien is en verkoper een winkel heeft die zich niet richt op verkoop op afstand. Indien de koop op een zaterdag of zondag plaatsvindt, wordt de bevestigingstermijn met 48 uur verlengd tot 72 uur.
 5. Indien de verkoper een nog door hem alleen ondertekende koopakte ter ondertekening door de cliënt aan deze toezendt en de cliënt deze koopakte niet terugzendt aan de verkoper binnen drie werkdagen nadat hij door de verkoper bij aangetekend schrijven of per e-mail is aangemaand, vervalt de ondertekening van de onderhavige koopakte door de verkoper zodra deze zulks aan de cliënt meedeelt.
 6. Het onder lid 4 bepaalde laat onverlet het recht van de verkoper om op andere wijze aan te tonen dat er enige overeenkomst tot stand was gekomen.
 7. Het onder lid 4 bedoelde geval vervalt ieder recht van de cliënt om aan te tonen dat er een overeenkomst tot stand was gekomen met betrekking tot het onderhavige onderwerp van de overeenkomst.

Artikel 6: Betalingen – Rechten Verkoper

 1. Alle betalingen door de cliënt moeten geschieden op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip, doch bij eerdere levering uiterlijk direct na afgifte van de desbetreffende factuur. Bij levering van een deel van het onderwerp van de overeenkomst kan betaling van het geleverde deel ook aldus gevergd worden.
 2. Bij niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke betaling is al wat de cliënt aan de verkoper verder nog verschuldigd is, hoe ook en uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar zonder sommatie of ingebrekestelling.

Artikel 7: Betalingen – Plichten Cliënt

Met betrekking tot betalingen geldt het volgende:

 1. een betaling dient te geschieden op een door verkoper aan te geven niet-ongebruikelijke betalingsplaats en/of -wijze, zonder enige korting, aftrek of schuldvergelijking, hoe ook of uit welken hoofde ook, zulks tenzij de verkoper een beroep doet op schuldvergelijking; ook reclames omtrent (af)geleverde zaken en diensten geven geen recht op opschorting van enige betaling;
 2. de betalingsplaats en/of -wijze kan desgewenst vermeld worden op de factuur, in welk geval de cliënt alleen rechtsgeldig kan betalen op de aldus aangegeven plaats en/of wijze;
 3. de eventueel aan een betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de cliënt;
 4. gedane betalingen zullen ter keuze van de verkoper zowel qua soort als volgorde strekken ter voldoening van de door de cliënt verschuldigde bedragen;
 5. al wat door de verkoper is betaald, doch in verband met deze overeenkomst voor rekening van de cliënt is, dient op eerste verzoek door de cliënt aan de verkoper te worden voldaan;
 6. bij niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke betaling is de cliënt jegens de verkoper een boete verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, doch met een minimum van een procent (1%) over het verschuldigde per maand of gedeelte daarvan dat het verzuim duurt.

Artikel 8: Aflevering

 1. Verkochte zaken worden in goed geconserveerde/gerestaureerde staat afgeleverd, tenzij anders bekend is bij cliënt.
 2. Onverminderd het in artikel 12 bepaalde geldt een levering van zaken als geschied zodra de cliënt of een vertegenwoordiger van of vanwege deze voor ontvangst van de desbetreffende zaken heeft getekend.
 3. De verkoper heeft het recht om het onderwerp van de overeenkomst in door hem te bepalen delen (af) te leveren.
 4. De verkoper heeft te allen tijde het recht om een aflevering op te schorten totdat er voldoende zekerheid is gesteld voor de betaling van al het ter zake van die levering verschuldigde.

Artikel 9: Inruil

 1. Gedurende een jaar na verkoop daarvan bestaat de mogelijkheid om gekochte zaken in te ruilen tegen gelijksoortige andere zaken met bijbetaling van een eventuele meerprijs.
 2. Deze inruilmogelijkheid kan worden geëffectueerd op het merendeel van de schilderijencollectie van de verkoper, daarvan in beginsel uitgezonderd kunstwerken in consignatie of koopoptie en een aantal kunstwerken, welke exclusief bestemd zijn voor afbeelding in de eerstvolgende expositie-prospectus en advertenties; bovendien geldt de mogelijkheid in beginsel niet vlak voor of tijdens speciale verkoopexposities.

Artikel 10: Overgang Risico

 1. Vanaf het in de overeenkomst aangegeven tijdstip, docht uiterlijk vanaf het moment van de levering, opgevat in de zin van artikel 8, draagt de cliënt het risico van de desbetreffende zaken.
 2. Ook indien de verkoper zaken van de cliënt onder zich heeft, bijvoorbeeld in verband met opslag, taxatie en restauratie blijft het risico voor die zaken bij de cliënt.
 3. Indien zaken – bijvoorbeeld na ontbinding/beëindiging van een overeenkomst – teruggeleverd worden aan de verkoper, draagt de verkoper het risico niet voordat de zaken bij een vestiging van de verkoper zijn geleverd en afgeleverd.

Artikel 11: Reclames

 1. De cliënt dient zich bij aflevering van de vervoerde zaken onmiddellijk te overtuigen van de staat, waarin die zaken zich bevinden.
 2. Reclames omtrent direct waarneembare gebreken – daarvan uitgezonderd die met betrekking tot de in artikel 15 bedoelde authenticiteitsgarantie – dienen door de cliënt onmiddellijk, doch uiterlijk op de veertiende dag na aflevering, middels daartoe strekkend aangetekend schrijven bij de verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen.
 3. Indien de cliënt niet-, niet-tijdig of niet-behoorlijk gereclameerd heeft, wordt hij geacht de zaken te hebben aanvaard in de overeengekomen staat.

Artikel 12: Retourzending

 1. Zonder voorafgaande toestemming van de verkoper behoeven retourzendingen aan hem niet te worden aanvaard.
 2. Het in lid 1 bepaalde is ook van toepassing op restauratiezendingen.

Artikel 13: Eigendomsovergang

 1. Behoudens het overigens terzake bepaalde gaat de eigendom van zaken van de verkoper over bij de levering.
 2. De eigendom van de te leveren of geleverde zaken gaat niet over voordat al het door de cliënt aan de verkoper verschuldigde aan de verkoper is voldaan of voordat voor de betaling daarvan voldoende zekerheid is gesteld; dit eigendomsvoorbehoud is tot zekerheid voor de betaling van al het door de cliënt aan de verkoper verschuldigde, hoe ook en uit welken hoofde ook.
 3. Indien de cliënt enige verplichting jegens de verkoper niet nakomt heeft laatstgenoemde het recht om de in lid 2 voormelde zaken – zonder enige sommatie of ingebrekestelling – direct terug te nemen.
 4. De cliënt mag de in lid 2 voormelde zaken niet belenen of in onderpand geven, niet vervreemden of in eigendom overdragen, niet uitlenen of hoe ook of uit cliënt hoofde ook in gebruik geven; bij handelingen in strijd met het vorenstaande maakt hij zich in ieder geval schuldig aan verduistering.
 5. De cliënt is verplicht de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden aanspraken doen gelden met betrekking tot zaken, waarop nog een eigendomsvoorbehoud van de verkoper rust.

Artikel 14: Verhaal Kosten

 1. Indien door de verkoper gerepareerde zaken niet binnen een jaar na kennisgeving van herstel aan de cliënt door hem worden aanvaard onder gelijktijdige betaling van het ter zake verschuldigde, heeft de verkoper het recht om de desbetreffende zaken in het openbaar of onderhands te doen verkopen, zulks onder de verplichting om de opbrengst daarvan, na aftrek van al het ter zake verschuldigde, bewaarloon daaronder begrepen, uit te keren aan de cliënt.
 2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij taxatie en verlening van andere diensten.

Artikel 15: Garanties

 1. De verkoper geeft de volgende garanties voor een termijn van 20 jaar na aankoopdatum:
  – die voor uitwinning en beslag;
  – die voor authenticiteit: correcte toeschrijving aan de juiste meester of schoon en originaliteit van de eventueel aanwezige signatuur, monogram, datering en annotatie, een en ander conform de omschrijving in het in lid 2 bedoelde certificaat.
 2. Van verkochte zaken wordt door of vanwege The Arts afgegeven een certificaat, inhoudend een expertise/taxatierapport, opgemaakt door de heer Frank Buunk in zijn hoedanigheid van gecertificeerd Taxateur 17e-20e eeuw conform de Europese Norm EN-45013.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is niet aansprakelijk, hoe ook en uit welken hoofde ook, voor middellijk of onmiddellijk geleden schade, opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door:
  – niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke (af)levering;
  – gebreken aan het onderwerp van de overeenkomst.
 2. De cliënt vrijwaart de verkoper voor elke aanspraak, hoe ook en uit welken hoofde ook, van derden tot vergoeding van schade, opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan als gevolg van de in lid 1 voormelde feiten alsmede van alle overige feiten waarvoor hij niet aansprakelijk is.
 3. Indien een cliënt uit twee of meer natuurlijk personen bestaat die (schijnbaar) gezamenlijk optreden, zijn deze gezamenlijk en elk afzonderlijk aansprakelijk voor de plichten die een koop of dienstverlening met zich meebrengt, ook al wordt de overeenkomst schriftelijk met slechts één van deze twee personen gesloten.

Artikel 17: Vergunningen

Het risico voor het al of niet verkrijgen van voor doorverkoop, export en dergelijke van zaken benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke berust bij de cliënt.

Artikel 18: Overdracht van Rechten

 1. Rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst zijn door de cliënt noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar hoe ook en uit welken hoofde ook, scheiding en deling daaronder begrepen.
 2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde mogen geldvorderingen worden overgedragen aan kredietverzekeringsmaatschappijen, factoringmaatschappijen en dergelijke.

Artikel 19: Hoofdelijkheid

Alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst, zijn aan de kant van de cliënt hoofdelijk.

Artikel 20: Ondeelbaarheid

Alle verbintenissen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst, zijn aan de kant van de cliënt hoofdelijk.

Artikel 21: In Gebreke Zijn

De cliënt zal zonder sommatie of ingebrekestelling door de verkoper in gebreke zijn door het enkel verloop van de desbetreffende termijn, door het enkele feit van de overtreding of het verzuim alsmede door het enkele feit van niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming.

Artikel 22: Kosten en Schade

 1. Alle kosten, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook, zowel in als buiten rechte, van de invordering van al het in verband met een overeenkomst verschuldigde alsmede van de vorderingen tot ontbinding, beëindiging en/of nakoming van een overeenkomst, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, zijn voor rekening van de nalatige partij, die deze kosten op eerste aanmaning zal voldoen aan de wederpartij; de vorenstaande kosten worden bij voorbaat begroot en voorzoveel nodig vastgesteld op vijftien procent (15%) over het op het moment van (in)vordering totaal verschuldigde, zulks met een minimum van driehonderdvijftig euro (€ 350).
 2. Eventuele schade van de verkoper bestaat in ieder geval ook uit bruto-winstderving, eventuele kosten van wederverkoop, vervoers- en opslagkosten en de in lid 1 voormelde kosten.

Artikel 23: Woonplaatskeuze

Partijen kiezen ter zake van overeenkomsten woonplaats ten kantore van de verkoper.

Artikel 24: Ontbinding Overeenkomst

 1. Ontbinding kan door de verkoper geschieden zonder inachtneming van een opzeggingstermijn en met ingang van een door de verkoper te bepalen tijdstip ondermeer op grond van de volgende redenen:
  – het door de cliënt handelen in strijd met het bepaalde in artikel 13 [=eigendomsovergang] lid 4 en lid 5;
  – terugname van zaken door de verkoper op grond van het in artikel 13 [= eigendomsovergang] lid 3 bepaalde;
  – het door een cliënt niet nakomen van zijn verplichtingen, daaronder uitdrukkelijk begrepen het niet-, niet-tijdig en/of niet-behoorlijk voldoen aan betalingsverplichtingen;
  – gedragingen en/of (rechts)handelingen van de cliënt, tengevolge waarvan uitvoering en/of voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs van de verkoper niet gevergd kan worden;
  – inbeslagname van vermogen van de cliënt;
  – aanvraag tot surseance van de cliënt;
  – aanvraag van faillissement van de cliënt.
 2. Opzegging en/of ontbinding van een overeenkomst kan niet worden ingeroepen ten aanzien van dat deel dat reeds uitgevoerd is en/of wel uitgevoerd kan worden, zulks tenzij uitvoering van een deel van de overeenkomst in dat geval redelijkerwijs absoluut niet van de wederpartij gevergd kan worden.
 3. Opzegging en/of ontbinding van een overeenkomst kan eventueel alleen ingeroepen worden ten aanzien van dat deel of een gedeelte daarvan dat nog uitgevoerd dient te worden.
 4. Opzegging en/of ontbinding op grond van een in lid 1 voormeld feit dient te geschieden ten hoogste zes maanden na het zich voordoen van dat feit.
 5. Opzegging en/of ontbinding dient te geschieden door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan de wederpartij.
 6. Indien ontbinding en/of beëindiging van een overeenkomst is toe te rekenen aan de cliënt is deze aan de verkoper een vergoeding verschuldigd, welke bij voorbaat wordt begroot en voor zoveel nodig wordt vastgesteld op vijfentwintig procent (25%) van de koopsom in de desbetreffende overeenkomst, zulks onverminderd het recht van de verkoper om meerdere schaden, kosten en interesten nog van de cliënt te vorderen.
 7. Ontbinding van een overeenkomst van zaken kan door de cliënt te allen tijde geschieden door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan de verkoper.
 8. De cliënt is alsdan aan de verkoper een vergoeding van schade, bruto-winstderving daaronder begrepen, verschuldigd, welke bij voorbaat wordt begroot en voor zoveel nodig wordt vastgesteld op vijfentwintig procent (25%) van de koopsom in de desbetreffende overeenkomst, zulks onverminderd het recht van de verkoper om meerdere schaden, kosten en interesten nog van de cliënt te vorderen.

Artikel 25: Gevolgen Beëindiging Overeenkomst

 1. Beëindiging van de overeenkomst vermindert niet enig recht op vergoeding van schade, kosten en interesten.
 2. Na beëindiging van de overeenkomst blijft het tussen partijen bepaalde van kracht voorzover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding tussen partijen noodzakelijk is.

Artikel 26: Rechtskeuze

Op (de totstandkoming van) overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27: Wijziging Overeenkomst

 1. Elke toestemming alsmede elke afwijking, aanvulling en dergelijke met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst moet uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden.
 2. Aan het feit dat door een partij op geen enkele wijze wordt gereageerd op een (rechts)handeling van de wederpartij kan door laatstgenoemde nimmer een (stilzwijgende) toestemming of enig ander recht worden ontleend, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook.
 3. Door het feit dat door de verkoper niet altijd een strikte nakoming wordt verlangd verliest hij nimmer enig recht om strikte nakoming te verlangen in toekomstige, al of niet gelijksoortige, gevallen.

Artikel 28: Vervolg Overeenkomsten

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op volgende overeenkomsten, aankopen en aanvragen voor dienstverlening, zonder dat deze opnieuw terhandgesteld worden of expliciet akkoord worden bevonden. Bij elke nieuwe rechtshandeling van cliënt wordt deze geacht deze Algemene Voorwaarden nogmaals te lezen en opnieuw akkoord te bevinden.